تحلیل صورت های مالی بانک ملی ایران به شکل تجاری،‌ ممکن نیست