شرق: کلیات برنامه سیاست خارجی رئیسی، همان سیاستهای روحانی است