فوت بیش از ۱۹ هزار نفر در سال به علت تصادفات رانندگی

فوت بیش از ۱۹ هزار نفر در سال به علت تصادفات رانندگی