بررسی تعطیلی سراسری کشور!/ تعطیلی دو هفته‌ای کشور چقدر جدی است؟