آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران …پخش چمن مصنوعیآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …

تصاویری از زنده یاد خسرو سینایی