بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت از پگاه تهران