بر تعهد واشنگتن به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید داریم/ اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشد به همه گزینه‌ها برای امنیتمان نگاه می‌کنیم

بر تعهد واشنگتن به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید داریم/ اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشد به همه گزینه‌ها برای امنیتمان نگاه می‌کنیم