ظریف: دولت روحانی تمام شد، اما برجام را به راحتی از دست ندهید