جبهه صنعت در فولاد مبارکه به رکورد ١٤٦ ذوب دست یافتند