در یک هفته به اندازه کل جمعیت امارات واکسن کرونا تزریق کردیم