قبلا به دولت لقب «دولت دامادها» را داده بودند/ حالا لقب دولت توسعه دهنده‌ی «اینترنت ناسرعت پرمحدود» هم اضافه شد

قبلا به دولت لقب «دولت دامادها» را داده بودند/ حالا لقب دولت توسعه دهنده‌ی «اینترنت ناسرعت پرمحدود» هم اضافه شد