ماجرای کاروان قطری‌ها در بوشهر/ ثروتمندان قطری برای شکار حیوانات به ایران آمدند؟

ماجرای کاروان قطری‌ها در بوشهر/ ثروتمندان قطری برای شکار حیوانات به ایران آمدند؟