امام جمعه رشت: فرسایشی شدن مذاکرات به نفع ما نیست، طرف‌های مقابل باید تاوان دهند

امام جمعه رشت: فرسایشی شدن مذاکرات به نفع ما نیست، طرف‌های مقابل باید تاوان دهند