تاکید بر اهمیت کنترل تردد از مرز‌ها و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک/ نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی ها

تاکید بر اهمیت کنترل تردد از مرز‌ها و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک/ نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی ها