هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش اُمیکرون در کشور‌های غرب اقیانوس آرام

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش اُمیکرون در کشور‌های غرب اقیانوس آرام