مالکان خانه‎‌های خالی منتظر برگه مالیاتی باشند / اولین برگه تشخیص مالیاتی دی ماه ارسال می‌شود