اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بانیان وضع موجود کسانی‌اند که منافذ مشارکت مردم در جامعه را بستند/ هسته سخت قدرت نمی‌گذارد فرصت گفتگو فراهم نشود