آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۹۱۹۹ نفر مبتلا و ۱۳۰۰۶۶ نفر فوتی

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۹۱۹۹ نفر مبتلا و ۱۳۰۰۶۶ نفر فوتی