ماجرای از بین رفتن مرز ایران و ارمنستان چیست؟

ماجرای از بین رفتن مرز ایران و ارمنستان چیست؟