اجازه تزریق آسترازنکا برای دز سوم داده شد

اجازه تزریق آسترازنکا برای دز سوم داده شد