تعمیر تلویزیون ال جیورق میلگرد لوله الومینیوم الیاژی …بازسازی نوسازی - علی نژادتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …