خطیب زاده: فروش سوخت به لبنان به دلیل درخواست این کشور بوده است +فیلم