روایت مداخله و فریب در شبکه‌های اجتماعی/ انتشار یکی از مهم‌ترین کتابهای حوزه مطالعات اینترنت در ایران

روایت مداخله و فریب در شبکه‌های اجتماعی/ انتشار یکی از مهم‌ترین کتابهای حوزه مطالعات اینترنت در ایران