بیانیه اصلاح طلبان در حمایت از مردم اصفهان: نهاد‌ها در برابر اعتراضات از اعمال خشونت پرهیز کنند

بیانیه اصلاح طلبان در حمایت از مردم اصفهان: نهاد‌ها در برابر اعتراضات از اعمال خشونت پرهیز کنند