چند ماهی که بگذرد فضا برای انتقاد اصلاح‌طلبان از دولت فراهم می‌شود/ روحانی عضو مجمع تشخیص نخواهد شد