کاخ سفید: هنوز چند قدم تا رفع تحریم‌ها فاصله مانده است