وزیر بهداشت: تبدیل قرنطینه عادی به هوشمند تا چند هفته آینده