جنجال صادرات قطعه سازان/ آیا شرکت‌های قطعه‌سازی ایران به آلمان صادرات دارند؟

جنجال صادرات قطعه سازان/ آیا شرکت‌های قطعه‌سازی ایران به آلمان صادرات دارند؟