برجام را ترک نخواهیم کرد/ سیاست دولت و مجلس این است که با قدرت مذاکرات را پیش ببریم