گزارش قوه قضاییه از آخرین ساعات قبل از اجرای حکم آرمان عبدالعالی

گزارش قوه قضاییه از آخرین ساعات قبل از اجرای حکم آرمان عبدالعالی