نماینده اصفهان در مورد حقوق نجومی در وزارت نفت: به وزیر نفت نامه زدیم نام این مدیران را اعلام کن نه تنها این کار را نکردند بلکه می‌گویند سکوت کنید

نماینده اصفهان در مورد حقوق نجومی در وزارت نفت: به وزیر نفت نامه زدیم نام این مدیران را اعلام کن نه تنها این کار را نکردند بلکه می‌گویند سکوت کنید