بورس شنبه باز است؟/ آخرین خبر از پلمب ساختمان بورس