بیش از ۵۹ درصد دانش آموزان هر دو دز واکسن کرونا را تزریق کردند

بیش از ۵۹ درصد دانش آموزان هر دو دز واکسن کرونا را تزریق کردند