ارائه خدمات در مراکز تجمعی منوط به داشتن کارت واکسیناسیون می‌شود