دادستان کل کشور: برای فیلترکردن تلگرام شکایتی شده بود و قاضی حکم داد

دادستان کل کشور: برای فیلترکردن تلگرام شکایتی شده بود و قاضی حکم داد