آزادی بازداشت شدگان اعتراضات خوزستان پس از دستور رئیس قوه قضائیه