انجام قرنطینه هوشمند در کشور از زبان وزیر بهداشت +فیلم