نمایندگان اصفهان در میانه اعتراضات مردم چه می‌کردند؟/ از نماینده‌ای که مشغله داشت تا انتقاد از شهر گربه‌ها

نمایندگان اصفهان در میانه اعتراضات مردم چه می‌کردند؟/ از نماینده‌ای که مشغله داشت تا انتقاد از شهر گربه‌ها