غریب آبادی: گزارش آژانس درمورد دوربین‌های سایت کرج دقیق نیست / دوربین‌های این مجتمع جزو تفاهمات بیانیه مشترک نیست