آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۵۵۹۶ نفر مبتلا و ۱۲۹۹۸۸ نفر فوتی

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۵۵۹۶ نفر مبتلا و ۱۲۹۹۸۸ نفر فوتی