طرح فروش مشارکت در تولید شش محصول ایران خودرو/ قرعه کشی ۹آبان ماه