محمد مهاجری خطاب به وزیر نفت: هر چه می‌خواهی بگو، چون ما کریم و کور و لال!

محمد مهاجری خطاب به وزیر نفت: هر چه می‌خواهی بگو، چون ما کریم و کور و لال!