واکسیناسیون را دیر شروع کردیم/ مردم واکسن‌ها را با هم مقایسه نکنند