تاثیر منفی کرونا در آموزش/ ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش‌آموز در یک استان

تاثیر منفی کرونا در آموزش/ ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش‌آموز در یک استان