برای تغییر قانون انتخابات مجلس مصمم هستیم/ اجازه ندادم نامه حمایت از کاندیداتوری رئیسی در مجلس قرائت شود

برای تغییر قانون انتخابات مجلس مصمم هستیم/ اجازه ندادم نامه حمایت از کاندیداتوری رئیسی در مجلس قرائت شود