روحانی به لحاظ سوابقش امنیتی‌ترین نیروی نظام است/ او را به عنوان کارشناس رتبه یک مسائل امنیتی در کشور نباید کنار گذاشت