وام ساخت مسکن در تهران چقدر است؟

وام ساخت مسکن در تهران چقدر است؟