کدام نوع واکسن کرونا را می‌توان به عنوان دُز یادآور تزریق کرد؟

کدام نوع واکسن کرونا را می‌توان به عنوان دُز یادآور تزریق کرد؟