سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوماینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …سقف پاسیو . اجرای نورگیرشنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …

ضرورت تقویت تیم حقوقی در حوزه تدوین و شرایط قراردادها