رئیسی: اجازه ندهیم موج جدید کرونا، کشور را غافلگیر کند